ติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งระบบ network ออกแบบระบบ network วางระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ติดตั้ง LAN CCTV สำหรับองค์กร CCTV สำหรับโรงงาน Axis IP Camera สาย AMP Network camera IP camera ห้องคอมพิวเตอร์ data center

บริษัท พีแอนด์พี เทเลคอม จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 60,000,000.00 ( หกสิบล้านบาทถ้วน ) ซึ่งบริษัท พีแอนด์พี เทเลคอม จำกัดมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี ในกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 16 ปี

บริษัท พีแอนด์พี เทเลคอม จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และบริษัทที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการในส่วนของ

  • ออกแบบติดตั้งสายสัญญานข้อมูลต้างๆ (Infrastructure LAN & WAN )

  • ปรึกษา จำหน่าย ติดตั้ง และออกแบบระบบทางด้านเทคโนโลยี ( System Integration)

  • ออกแบบติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์และสถานที่ การเข้าออกของบุคคล ( Firewall, IP CCTV, Access Control )

  • เทคโนยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ( Wi-Fi, Wi-Max, GSM, CDMA )

  • การสื่อสารข้อมูลเสียงและภาพผ่านทางระบบเนตเวค ( VoIP, Video Conference

  • บริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ( Project Management )

  • บริการงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ( Engineering Services )

  • บริการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Outsourcing )

  • บริการปรับปรุงบำรุงรักษางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Maintenance )

  • จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ( E-Learning ) , การจัดฝึกอบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์